Algemene voorwaarden

Op de deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van DOMUSDELA EXPLOITATIE B.V.

Algemene Voorwaarden

DOMUSDELA EXPLOITATIE B.V.

Artikel 1 Definitie

DOMUSDELA Exploitatie B.V., gebruikster van deze voorwaarden, wordt hierna aangeduid als “DDE”. De te verhuren ruimten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde” en worden omschreven in de bevestiging van het gereserveerde. Degene aan wie de ruimte wordt verhuurd, wordt aangeduid als “huurder”.

Artikel 2 Bepaling

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen DDE en de huurder.

Artikel 3 Aanvang en einde

3.1 Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen of halve dagdelen.

3.2 De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan de huurder/opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, inclusief op- en afbouwdagen. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en mankementen direct te melden bij de programma manager. Huur eindigt als het gehuurde weer in dezelfde staat wordt opgeleverd als aangeboden.

3.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip oplevert, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan. Als hierdoor andere partijen hinder ervaren is DDE gerechtigd het gehuurde in de opgeleverde staat terug te brengen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.

3.4 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum weer in originele staat te worden opgeleverd aan DDE.

Artikel 4 Huurprijs en betalingsvoorwaarden

4.1 Additionele kosten bij het gehuurde, waaronder o.a. schoonmaak, beveiliging en extra audiovisuele materialen worden conform offerte in rekening gebracht bij de huurder.

4.2 Op- en afbouw wordt apart geoffreerd.

4.3 Door totstandkoming van de opdracht, is opdrachtgever verplicht de totale prijs – zoals deze is berekend in bijbehorende 0fferte en/of bevestiging te betalen aan DDE.

4.4 De totaalprijs wordt als volgt gefactureerd:
a. voor het deel van de aanbetaling van 75% van de totale prijs, ontvangt opdrachtgever uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de (eerste) datum van het gereserveerde een factuur; en
b. voor het tweede en laatste deel van 25% van de totale prijs ontvangt de opdrachtgever uiterlijk 14 kalenderdagen na de (laatste) datum van het gereserveerde en nacalculatie – de eindfactuur.

Bedraagt de totale prijs van een opdracht minder dan € 2.000,- , dan factureert DDE aan de opdrachtgever de totale prijs uiterlijk 14 kalenderdagen na de (laatste) datum van het gereserveerde.

4.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum zoals vermeld op desbetreffende factuur, tenzij de opdracht tot stand komt binnen een periode van 30 kalenderdagen voor de (eerste) datum van het gereserveerde van desbetreffende opdracht. In dit laatste geval dient betaling per direct, en uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na factuurdatum, te geschieden. Opdrachtgever betaalt de factuur op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

4.6 Het gereserveerde kent voor de reservering één opdrachtgever en deze is hoofdelijk verbonden en verantwoordelijk voor de betaling van alle facturen voortvloeiend uit deze opdracht.

4.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het DDE aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen met door DDE aan opdrachtgever verschuldigde bedragen. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling van een factuur.

Artikel 5 Prijzen


5.1 Alle prijzen in de offertes zijn in euro (€), en steeds exclusief BTW, exclusief verzend-, transport- en/of afvoerkosten en exclusief additionele kosten

5.2 De prijzen zoals opgenomen in de offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en (mede) gebaseerd op de door leveranciers (en onderaannemers) van DDE afgegeven prijzen. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd door DDE. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de kostprijs van DDE wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is DDE gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever/huurder. DDE is in geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de opdracht te ontbinden.

5.3 In de locatiekosten zijn begrepen de huur voor de overeengekomen ruimte(n) en de daarbij behorende basisfaciliteiten, welke onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Cateringkosten, schoonmaak en technische kosten vallen niet onder de locatiekosten en zullen afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voor techniek is opdrachtgever verplicht gebruik te maken van de diensten van Bazelmans AV. Dit is de vaste partner voor licht, geluid en video van DOMUSDELA. Eventuele onvoorziene kosten of extra overeengekomen producten en diensten komen voor rekening van de opdrachtgever. DDE zal deze kosten zoveel mogelijk vooraf bekend maken, doch opdrachtgever zal zich in elk geval conformeren aan de opgave van DDE achteraf.

Additionele kosten bestaan uit de daadwerkelijk gedane uitgaven die, in het kader van de opdracht, in eerste instantie voor rekening van DDE zijn gekomen. Tot deze additionele kosten behoren (maar is niet beperkt tot) de kosten voor (buiten)rechtelijke uitgaven, aanspraken van derden, heffingen en/of leges van overheidswege, in de offerte en/of bevestiging opgenomen opslag, administratieve- en/of andere supplementaire uitgaven. Additionele kosten worden altijd door DDE doorberekend aan de opdrachtgever.

5.4 Bij het vaststellen van de geldende locatiekosten, cateringkosten en eventuele overige overeengekomen kosten, is het jaar waarin opdrachtgever de ruimte huurt uitgangspunt. DDE is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Daarbij wordt uitgegaan van het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.

De prijsstijgingen kunnen met ingang van 1 januari of 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de opdrachtgever doorberekend worden. De opdrachtgever kan zich niet op enig andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan met de bovengenoemde uitgangspunten door DDE geaccordeerde.

Artikel 6 Annulering en optionele reserveringen


6.1 In geval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder de navolgende vergoeding verschuldigd:
- 25% 61 tot 30 kalenderdagen voor de gereserveerde datum
- 50% vanaf 30 tot 20 kalenderdagen voor de gereserveerde datum
- 75% vanaf 20 tot 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum
- 100% vanaf 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum

6.2 In geval van annulering van een optionele reservering is de huurder / opdrachtgever de navolgende vergoeding
verschuldigd:

De Paterskerk

50% tot 30 kalenderdagen voor de gereserveerde datum
100% tot 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum

De Kapel

50% tot 30 kalenderdagen voor de gereserveerde datum
100% tot 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum

Artikel 7 Gebruik en veiligheid

Huurders en bezoekers dienen als een goed huisvader gebruik te maken van het gehuurde en het DDE gebouw, en er geen luidruchtige activiteiten, noch activiteiten uitoefenen die van aard zijn dat ze de andere huurders en/of hun bezoekers (kunnen) hinderen. In de Kapel is het niet toegestaan met versterkt geluid te werken en het aantal db mag niet hoger dan 85 db uitkomen.

Het is huurders en bezoekers uitdrukkelijk verboden geluid- c.q. beeldinstallatie(s) en/of bespeelde muziekinstrumenten zo luid te doen klinken dat dit als storend kan worden ervaren voor andere huurders en hun bezoekers en/of omwonenden.

Bij melding van overlast aan de beheerder volgt een waarschuwing, een volgende waarschuwing betekent einde van de toegepaste installatie en wordt huurder aansprakelijk gesteld voor de geleden (reputatie)schade bij en van de overige gebruikers/huurders. Dit kan leiden tot einde van de programmering.

Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij Hotel Mariënhage. Laden en lossen van materialen kan via het binnenplein of aan de voorzijde van de Paterskerk. De auto moet na laden en / of lossen direct van het binnenplein verwijderd worden. Als de auto na een verzoek en waarschuwing nog op het binnenplein geparkeerd staat behoudt DDE zich het recht de auto op kosten van de huurder te laten verplaatsen naar een daarvoor bestemde plek.

In DDE heerst een algemeen rookverbod. Er worden nergens peuken achtergelaten op de grond en ook niet op het binnenplein. Bij een evenement in het gehuurde is het zeer beperkt toegestaan rook en stoom toe te laten waarbij de brandmeldinstallatie wordt uitgeschakeld. Alles met vuur is niet toegestaan. Vuurwerk binnen of iets van dien aard is niet toegestaan. Uitschakeling is alleen toegestaan onder toezicht van een gecertificeerde brandwacht die aanwezig dient te zijn gedurende hele programmering van aan- en uitzetten van de installatie. De mogelijkheid tot uitschakeling gebeurt bij hoge uitzondering en met schriftelijk akkoord van de verhuurder. Dit moet vroegtijdig schriftelijk worden aangevraagd door huurder. Kosten zijn voor rekening van de huurder.

Het is huurders en bezoekers niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te produceren en/of aanwezig te hebben in DDE of op het eigen terrein van DDE. Huurders en bezoekers zullen de reputatie van DDE op generlei wijze schaden. Bij constatering door de beheerder of huurders volgt een waarschuwing of verwijdering uit de locatie.

De gevolgschade wordt verhaald bij de gebruiker en/of opdrachtgever van het gehuurde. Activiteiten van huurders en bezoekers die door hun aard de uitoefening van de activiteiten van andere huurders en hun bezoekers bemoeilijken of onmogelijk maken, zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om huisdieren of andere levende wezens (vogels, cavia’s, etc.) mee te nemen of toegang te verlenen tot DDE. M.u.v. dieren die dienstdoen als hulpverlening.

DDE is een monumentale locatie, confetti en/of crêpepapier streamers zijn daarom niet toegestaan.

Artikel 8 Publiciteit


8.1 Het is verboden om mededelingen en/of reclame en/of andere uitingen aan te brengen op ramen, deuren of het pand zelf zonder schriftelijk akkoord van de beheerder. DDE is een monumentaal pand en moet rekening gehouden worden met de restricties die hier gelden.

8.2 In geval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan DDE. Eventuele kosten voortkomend uit reparatie worden in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.

9.2 Huurder is tegenover derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart DDE tegen aanspraken van derden.

9.3 DDE is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van DDE is beperkt tot het door huurder betaalde huurprijs bedrag.

Artikel 10 Ontbinding


10.1 Indien DDE als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan DDE overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zonder dat naar huurder een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.

10.2 DDE is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst indien huurder niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst nakomt.

10.3 DDE en huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding als de ander:
– een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
– surseance van betaling aanvraagt;
– in staat van faillissement is verklaard;
– onder curatele wordt gesteld.

10.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van huurder, is huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn.

Artikel 11 Geschillen


Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit overeenkomsten gesloten met DDE zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank te Eindhoven.

Laatst gewijzigd: 08-12-2023

Vrienden van Domusdela

Neem contact op
Neem contact op
Bellen 040 760 1755 Bellen 040 760 1755 Mailen welkom@domusdela.nl